1 -- BK_VINNY 1
2 -- Fuzilado 1
3 -- Kablle 0
4 -- BravoJhony 0
5 -- Ace10 0
6 -- bioX 0
7 -- pUTA0 0
8 -- DarksiDers 0
9 -- Davila_MG 0
10 -- _pcc_ 0